PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG VỀ DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018