Thông báo lịch làm việc mùa hè 2019 bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2019

Buổi sáng: - 6h 50 phút sinh hoạt lớp

                   - 7h vào tiết 1

Buổi chiều: 14h vào tiết 1